กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2367
ชื่อเรื่อง: Holothurians (Holothuroidea : Echinodermate) of the Eastern Coast of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Arom Mucharin
Pichai Sonchaeng
Sumatt Putchakarn
Institute of Marine Science
คำสำคัญ: Eastern Coast
Echinodei mata
I lolothiii ian
Thai I and
วันที่เผยแพร่: 2005
บทคัดย่อ: Holothurians (Class Holothuroidea, Ph)'Ium Echinodcrmata) of the Eastern Coast of Thailand were intensively studied from the speciiriens collected from 4 marine habitats namely, coral reef, seagrass beJ, sandy and rocky beaches in Chon Bun, Rayong, Chanthaburi and Trat Provinces from 1998 to 2002. In addition, museum specimens from the authors’s collections also examined along with other specimens deposited in sci ernl institutions and c0llections in Thailand. The holothui-ians found were classified into 4 Orders, 6 Families, 14 Genera and 34 species. Regarding the observed habitats, it was founJ that there were 31 species in coral reefs, 3 species in seagrass heds, 9 species in sandy beaches and 1species in rocky beaches.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2367
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น