กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2256
ชื่อเรื่อง: A theoretical model and framework of transformational and transactional leadership style
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Suda Suwannapirom
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Leadership
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2002
บทคัดย่อ: This research article reviewed the theoretical evolution and research on transformational leadership. This research has measured the specific leadership style that characterizes by the theory as transformational leaders. This research study also investigated on Bass' (1985) transformational model in variety of setting and demonstrated substantial support of this distinctive leadership notion. Transformational leadership has positively related to subordinates’ job satisfaction, effectiveness, and extra effort on the job and performance beyond expectation. This reviewed article summarized the theoretical and empirical research in the United States and in foreign countries. The research findings showed criterion of subordinates’ extra effort, job satisfaction and perception of leader and work group effectiveness operation.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2256
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-8.PDF8.9 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น