กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2256
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorSuda Suwannapirom
dc.contributor.otherGraduate School of Commerceen
dc.date.accessioned2019-03-25T09:14:40Z
dc.date.available2019-03-25T09:14:40Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2256
dc.description.abstractThis research article reviewed the theoretical evolution and research on transformational leadership. This research has measured the specific leadership style that characterizes by the theory as transformational leaders. This research study also investigated on Bass' (1985) transformational model in variety of setting and demonstrated substantial support of this distinctive leadership notion. Transformational leadership has positively related to subordinates’ job satisfaction, effectiveness, and extra effort on the job and performance beyond expectation. This reviewed article summarized the theoretical and empirical research in the United States and in foreign countries. The research findings showed criterion of subordinates’ extra effort, job satisfaction and perception of leader and work group effectiveness operation.en
dc.language.isoength_TH
dc.subjectLeadershipth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleA theoretical model and framework of transformational and transactional leadership styleen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue(Jul 2002)
dc.volume2
dc.year2002
dc.journalJournal of Global Business Review
dc.page1-8.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p1-8.PDF8.9 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น