กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2233
ชื่อเรื่อง: The financial surveillance model for risk management mechanism: An early warning system
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: Nimit Kraiwanit
Adisak Chanprapalert
Graduate School of Commerce
คำสำคัญ: Finance
Financial security
Risk management
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2002
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2233
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p23-35.PDF13.82 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น