กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2222
ชื่อเรื่อง: การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก : ความก้าวหน้าและประเด็นปัญหา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วสันต์ เหลืองประภัสร์
กัญญาภัค อยู่เมือง
เบ็ญจมาภรณ์ ธนธรรมรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การกระจายอำนาจปกครอง - - ไทย (ภาคตะวันออก)11
การปกครองท้องถิ่น - - ไทย (ภาคตะวันออก)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - ไทย (ภาคตะวันออก)
วันที่เผยแพร่: 2548
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการกระจายอำนาจไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในพื้นที่ ตรวจราชการเขต ๓ ซึ่งประกอบไปด้วย ๗ จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗ เพื่อประเมินถึงความก้าวหน้าและประเด็นปัญหาตางๆ ในการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ความก้าวหน้าของการกระจายอำนาจนั้นดำเนินไปอย่างจำกัดมาก การถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ต่างๆ เกิดความสำเร็จแต่เพียงบางด้าน หัวใจสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การถ่ายโอนภารกิจและทรัพยากรต่างๆ เป็นไปอย่างล่าช้าและประสบกับอุปสรรคมากมาย เกิดจากกระบวนการของการถ่ายโอนซึ่งยังขาดความเป็นระบบระเบียบและความร่วมมือจากส่วนร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ในการถ่ายโอนยังมีอยู่
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2222
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p40-66.pdf2.18 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น