กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2172
ชื่อเรื่อง: การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภารดี มหาขันธ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การตั้งถิ่นฐาน - - ไทย (ภาคตะวันออก)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม - - ไทย (ภาคตะวันออก)
ไทย (ภาคตะวันออก) - - ประวัติศาสตร์
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: งานวิจัยเรื่อง “การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์จะสืบค้น รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับภาคตะวันออก ทั้งที่เป็นข้อมูลลายลักษณ์ และมิใช่ลายลักษณ์ มาตรวจสอบ วิพากษ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงจนได้ทัศนภาพ(Historical Perspective) เกี่ยวกับภาคตะวันออกที่ถูกต้อง ชัดเจน มีพลวัตร และเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่เป็นต้นมา โดยใช้วิธีวิทยาเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Methodology) ผลการวิจัยพบว่า นับตั้งแต่ยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่เป็นต้นมา ปัจจัยทางด้านเศรษฐภูมิ ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ส่งเสริมให้ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นขึ้นโดยลำดับ มิใช่เพียงในทรรศนะของผู้ปกครองไทยเท่านั้น แม้ในทรรศนะของชาวต่างประเทศที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนา ทูตานุทูต พ่อค้า (นักธุรกิจ นักลงทุน) ต่างพิจารณาเห็นต้องกัน ภาคตะวันออกจึงได้รับการพัฒนาขึ้นทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน จนเป็นภูมิภาคที่มีโครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์ เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร เครื่องจักรกล เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว การบริการ การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงาน ด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือ และหน่วยทหารบก รวมทั้งสถาบันการศึกษาของทหาร ด้านสังคมและสาธารณสุขก็เช่นเดียวกัน ภาคตะวันออกพรั่งพร้อมด้วยสถาบันการศึกษาทุกระดับและทุกสาขา โรงพยาบาล สาธารณสุข แพทย์ทางเลือก สวยสมุนไพร ฯลฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็นภูมิภาคที่เป็นทั้งต้นแบบและบทเรียนของการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยอาศัยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากภายนอก ซึ่งมีพื้นฐานทางธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม) สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างมาใช้เป็นหลักในการพัฒนา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2172
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p111-132.pdf6.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น