กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2172
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorภารดี มหาขันธ์
dc.contributor.authorคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:43Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:43Z
dc.date.issued2555
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2172
dc.description.abstractงานวิจัยเรื่อง “การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์จะสืบค้น รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับภาคตะวันออก ทั้งที่เป็นข้อมูลลายลักษณ์ และมิใช่ลายลักษณ์ มาตรวจสอบ วิพากษ์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงจนได้ทัศนภาพ(Historical Perspective) เกี่ยวกับภาคตะวันออกที่ถูกต้อง ชัดเจน มีพลวัตร และเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่เป็นต้นมา โดยใช้วิธีวิทยาเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Methodology) ผลการวิจัยพบว่า นับตั้งแต่ยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่เป็นต้นมา ปัจจัยทางด้านเศรษฐภูมิ ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ส่งเสริมให้ภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่โดดเด่นขึ้นโดยลำดับ มิใช่เพียงในทรรศนะของผู้ปกครองไทยเท่านั้น แม้ในทรรศนะของชาวต่างประเทศที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนา ทูตานุทูต พ่อค้า (นักธุรกิจ นักลงทุน) ต่างพิจารณาเห็นต้องกัน ภาคตะวันออกจึงได้รับการพัฒนาขึ้นทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน จนเป็นภูมิภาคที่มีโครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์ เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร เครื่องจักรกล เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยว การบริการ การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร ตลอดจนอุตสาหกรรมพลังงาน ด้านการรักษาความปลอดภัย เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือ และหน่วยทหารบก รวมทั้งสถาบันการศึกษาของทหาร ด้านสังคมและสาธารณสุขก็เช่นเดียวกัน ภาคตะวันออกพรั่งพร้อมด้วยสถาบันการศึกษาทุกระดับและทุกสาขา โรงพยาบาล สาธารณสุข แพทย์ทางเลือก สวยสมุนไพร ฯลฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงเป็นภูมิภาคที่เป็นทั้งต้นแบบและบทเรียนของการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยอาศัยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากภายนอก ซึ่งมีพื้นฐานทางธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม) สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการตั้งถิ่นฐาน - - ไทย (ภาคตะวันออก)th_TH
dc.subjectการเปลี่ยนแปลงทางสังคม - - ไทย (ภาคตะวันออก)th_TH
dc.subjectไทย (ภาคตะวันออก) - - ประวัติศาสตร์th_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleการตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบันth_TH
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue34
dc.volume20
dc.year2555
dc.description.abstractalternativeThis qualitative research entitled “The Settlement and Development on the Eastern Region of Thailand from Modernization Period to the Present” is aimed firstly to investigate and to collect both written and non- written factual information about the eastern region of Thailand; secondly: to critically examine, to synthesize, and to integrate the information using historical methodology for establishing accurate historical perspective on this region especially from westernization period. The findings are that since Modernization period, not only in governmental view but also in foreigners’ (missionary, diplomatic groups, merchants including businessmen and investors) view, the eastern region has been gradually enhanced by factors of geo-economy, geo-politics, geo-society, culture, and wisdom. The region has been developed by both governmental and private sectors until its infrastructure is in a condition for industrialization and business operation. Industries and businesses having been operated in the region agricultural industry, machinery, electronics, tourism, service, transportation and logistics, communication, and energy. For security factor, naval base, military units and military educational institute and also located in the region. For social and health factor, educational institute of all levels and all fields of knowledge are located in the region; in addition, governmental and private hospitals, health centers, optional medical care centers, and medicinal herb gardens and etc. are available in this region. As a consequence, this region provides a model and lesson of undergoing a rapid change depended mainly on culturally and environmentally different external intellectual and technology.en
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page111-132.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p111-132.pdf6.75 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น