กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2113
ชื่อเรื่อง: ทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ : มุมมองเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Theory of organization behavior : Social science philosophy view
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เรวัต แสงสุริยงค์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดองค์การ
พฤติกรรมองค์การ - - ปรัชญา
พฤติกรรมองค์การ
องค์การ
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2548
บทคัดย่อ: การศึกษาพฤติกรรมขององค์การเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์ สามารถจำแนกได้เป็น ๓ แนวทางคือ การศึกษาแบบปฏิฐานนิยม เป็นการศึกษาที่ใช้การทดลอง การสังเกต และทดสอบทฤษฏี ที่มุ่งเน้นการทำนายปรากฏการณ์ การศึกษาแบสัจนิยมเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษากลไกที่อยู่เบื้องหลังและเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่คนหรือกลุ่มคนแสดงออกมา ที่มุ่งเน้นอธิบายกลไกความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล และการศึกษาแบบตีความ เป็นการศึกษาโดยความเข้าใจแบบแผนของการเกิดปรากฏการ์ในแต่ละกรณี โดยไม่ต้องอธิบายหรือทำนาย โดยอาศัยกฏหรือหลักการทั่วไปแต่อย่างใด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2113
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p32-50.pdf845.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น