กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2113
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเรวัต แสงสุริยงค์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:39Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:39Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2113
dc.description.abstractการศึกษาพฤติกรรมขององค์การเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์ สามารถจำแนกได้เป็น ๓ แนวทางคือ การศึกษาแบบปฏิฐานนิยม เป็นการศึกษาที่ใช้การทดลอง การสังเกต และทดสอบทฤษฏี ที่มุ่งเน้นการทำนายปรากฏการณ์ การศึกษาแบสัจนิยมเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษากลไกที่อยู่เบื้องหลังและเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่คนหรือกลุ่มคนแสดงออกมา ที่มุ่งเน้นอธิบายกลไกความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล และการศึกษาแบบตีความ เป็นการศึกษาโดยความเข้าใจแบบแผนของการเกิดปรากฏการ์ในแต่ละกรณี โดยไม่ต้องอธิบายหรือทำนาย โดยอาศัยกฏหรือหลักการทั่วไปแต่อย่างใดth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการจัดองค์การth_TH
dc.subjectพฤติกรรมองค์การ - - ปรัชญาth_TH
dc.subjectพฤติกรรมองค์การth_TH
dc.subjectองค์การth_TH
dc.subjectสาขาสังคมวิทยาth_TH
dc.titleทฤษฎีพฤติกรรมองค์การ : มุมมองเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์th_TH
dc.title.alternativeTheory of organization behavior : Social science philosophy viewen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue19
dc.volume13
dc.year2548
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page32-50.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p32-50.pdf845.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น