กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2082
ชื่อเรื่อง: ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The achievement of public administration programme of local goverment Faculty of Political Science and law of Burapha University learning and output standard of Thai qualifications framework of higher education 2009
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนุรัตน์ อนันทนาธร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
การศึกษา - - มาตรฐาน
นิติศาสตร์ - - หลักสูตร
รัฐศาสตร์ - - หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของหลักศุตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มีเนื้อหาตรงกับมาตรฐานและความต้องการนำไปใช้ในการทำงานกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาโดยมีเนื้อหาผลสัมฤทธิ์ใน 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านการปรับปรุงการทำงาน 3. ด้านการพัฒนาความรู้และสติปัญญา 4. ด้านการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 5. ด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทำการศึกษาจากนิสิตหลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 233 ราย ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ในการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=3.96) และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ประเด็นได้แก่ ด้านการสร้างคุณธรรม จริยธรรม (X̅=4.23) และอยู่ในระดับมาก 5 ประเด็น ซึ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ประเด็นด้านที่2 ด้านการปรับปรุงการทำงาน (X̅=4.05) กระเด็นด้านที่4 ด้านการสร้างความสัมพันธฺระหว่างบุคคล (X̅=4.01) ประเด็นด้านที่5 ด้านการใช้ทักษะการสิเคราะห์ การสื่อสาร (X̅=3.84) ประเด็นด้านที่ 6 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X̅=3.83) และประเด็นด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาความรู้และสติปัญญา (X̅=3.82) ตามลำดับ รายวิชาในหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้กับการทำงานมากที่สุดในระดับมาก 3 อันดับแรกเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ วิชาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น วิชาภาวะความเป็นผู้นำ และวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายวิชาที่สามารถนำไปใช้กับการทำงานได้น้อยที่สุด ระดับมาก 3 อันดับแรก เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ วิชาสถิติสำหรับนักบริหารวิชาระเบียบวิธัวิจัยเชิงบูรณาการ และวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2082
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p335-360.pdf736.62 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น