กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2082
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอนุรัตน์ อนันทนาธร
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:37Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:37Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2082
dc.description.abstractการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ของหลักศุตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการนำความรู้ไปใช้ในการทำงานของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในหลักสูตรให้มีเนื้อหาตรงกับมาตรฐานและความต้องการนำไปใช้ในการทำงานกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาโดยมีเนื้อหาผลสัมฤทธิ์ใน 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านการสร้างคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านการปรับปรุงการทำงาน 3. ด้านการพัฒนาความรู้และสติปัญญา 4. ด้านการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 5. ด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทำการศึกษาจากนิสิตหลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 233 ราย ผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีผลสัมฤทธิ์ในการนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅=3.96) และเมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ประเด็นได้แก่ ด้านการสร้างคุณธรรม จริยธรรม (X̅=4.23) และอยู่ในระดับมาก 5 ประเด็น ซึ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ประเด็นด้านที่2 ด้านการปรับปรุงการทำงาน (X̅=4.05) กระเด็นด้านที่4 ด้านการสร้างความสัมพันธฺระหว่างบุคคล (X̅=4.01) ประเด็นด้านที่5 ด้านการใช้ทักษะการสิเคราะห์ การสื่อสาร (X̅=3.84) ประเด็นด้านที่ 6 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X̅=3.83) และประเด็นด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาความรู้และสติปัญญา (X̅=3.82) ตามลำดับ รายวิชาในหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้กับการทำงานมากที่สุดในระดับมาก 3 อันดับแรกเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ วิชาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น วิชาภาวะความเป็นผู้นำ และวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รายวิชาที่สามารถนำไปใช้กับการทำงานได้น้อยที่สุด ระดับมาก 3 อันดับแรก เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ วิชาสถิติสำหรับนักบริหารวิชาระเบียบวิธัวิจัยเชิงบูรณาการ และวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการประเมินหลักสูตรth_TH
dc.subjectการศึกษา - - มาตรฐานth_TH
dc.subjectนิติศาสตร์ - - หลักสูตรth_TH
dc.subjectรัฐศาสตร์ - - หลักสูตรth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552th_TH
dc.title.alternativeThe achievement of public administration programme of local goverment Faculty of Political Science and law of Burapha University learning and output standard of Thai qualifications framework of higher education 2009en
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue2
dc.volume3
dc.year2554
dc.description.abstractalternativeThe research on achievement of the Bachelor Degree on Public Administration majoring in local administration, Faculty of Political Science and Law, Burapha University has the main objective to study on the achievement of bringing knowledge to the real work of undergraduate students of Public Administration majoring in local administration based in Thai Qualification Framework for Higher Education B.E.2552 in order to give some suggestions for improving and reviewing the teaching and studying on curriculum in accordance with the need to work for the local administration. Researcher has studied and divided the achieving contents into five areas; 1. these are the creation of moral and ethnics, 2. self-development of work, 3. the developing on intelligence and knowledge, 4. the creation of people interaction and 5. the communication and using Information Technology. Such five areas have derived from undergraduate students totally 223 students in the course of public administration majoring in local administration, Faculty of Political Science and law, Burapha University. The result of study has demonstrated that the achievement of students bringing knowledge to the real work is in the high level (X̅ =3.96). From each area consideration, it has found that the highest level is in the creation of moral and ethnics (X̅ =4.23) other are the high level reporting from the lowest into the highest respectively namely the second area self-development of work (X̅ =4.05), the fourth area the creation of people interaction (X̅ =4.01), the fifth area the analyzed skill and communication (X̅ =3.84) the sixth area the using Information Technology (X̅ =3.83) and the third skill the development of knowledge and intellectual (X̅ =3.82) respectively. The course in the curriculum is able to high adjust in the real work in three subjects from the highest to the lowest respectively as follows; the politics and local administration subjects, the leaderships subjects and the human resourced management. These three subjects is able to low adjust in the real work from the highest to the lowest respectively as follows; statistics for executives subjects, integration on research methodology subjects and the general knowledge of laws subjects.en
dc.journalวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย
dc.page335-360.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p335-360.pdf736.62 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น