กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2063
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวชิรวิชญ์ สิรชัยพงศ์กุล
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
dc.date.accessioned2019-03-25T09:12:36Z
dc.date.available2019-03-25T09:12:36Z
dc.date.issued2554
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2063
dc.description.abstractในปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์นับว่ามีอิทธิพลต่อจากการจัดการธุรกิจ ซึ่งมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้แต่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราที่กำลังจะมีการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนั้น องค์กรหรือผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรของตนเอง เพื่อความอยู่รอด โดยจะต้องมีการบูรณาการเครื่องมือทางด้านการจัดการธุรกิจทั้ง ๖ ประเภท ได้แก่ ๑) การใช้การวิเคราะห์โดยใช้หลัก SWOT และ TOWS ๒) การใช้การวิเคราะห์โดยใช้หลักการวัดผลองค์กรแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard ๓) การใช้การวิเคราะห์โดยใช้หลัก P-Q-C-D-S-M-E ๔)การใช้การวิเคราะห์โดยใช้หลักน่านฟ้าสีคราม หรือ Blue Ocean Strategy ๕) การใช้หลักการวิเคราะห์โดยการเทียบเคียง หรือ Benchmarking และ ๖) การใช้การวิเคราะห์โดยใช้หลักการ Participation Planning รวมทั้งมีตัวชี้วัดผลงานว่าได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าประเทศไทยได้ทำข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อเปิดประเทศไปสู่ประชมคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นี้ ดังนั้น องค์กรธุรกิจหรือผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องพบกับคู่แข่งที่มากขึ้น เครื่องมือทางด้านการจัดการธุรกิจที่ผู้เขียนนำเสนอในบทความนี้เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรธุรกิจและผู้ประกอบการได้นำไปประยุกต์เพื่อรับมือกับสภาพการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดขององค์กรของตน รวมทั้งเป็นการสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรด้วยเช่นกัน In the present day, globalization is influenced on business management that is highly competitive. Even in Southeast Asian countries, we are going to be the ASEAN Community in 2015 thus the organizations and entrepreneurs preparing for that and ready to face the competition which will happen to their own business organizations to thrive in this situation and must be integrate by 6 management tools which are 1) SWOT & TOWS Analysis 2) Balanced Scorecard 3) P-Q-C-D-S-M-E basis 4) Blue Ocean Strategy 5) Benchmarking 6) Participation Planning including the Key Performance Indication to evaluate that work achieve the goals or not? As the above mentioned, Thailand has signed agreements with other countries into ASEAN Community in 2015. Therefore, business organizations and entrepreneurs to apply to face he opponents for their survivals as well as to create the competitive advantages for the organizations.th_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectการจัดการธุรกิจth_TH
dc.subjectการบริหารธุรกิจth_TH
dc.subjectธุรกิจ.th_TH
dc.subjectสาขาเศรษฐศาสตร์th_TH
dc.titleกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจth_TH
dc.title.alternativeStrategy for business management
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue31
dc.volume19
dc.year2554
dc.journalวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
dc.page159-183.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p159-183.pdf6.87 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น