กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2047
ชื่อเรื่อง: ความถูกต้องและความแม่นยำของผลการทดสอบ Atterberg limit จากการทดสอบหลายวิธี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Accuracy and precision of Atterberg limit test results from various tests
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณวรางค์ รัตนานิคม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ค่าพิกัดพลาสติก
ค่าพิกัดเหลว
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความถูกต้องและแม่นยำของผลการทดสอบ หาค่าพิกัดเหลวและพิกัดพลาสติกของตัวอย่างดินเหนียวที่ได้จากการทดสอบหลายวิธี ได้แก่ (i) วิธีถ้วยคาซา เกนดีและเครื่องมือกรวยตกสำหรับการทดสอบหาค่าพิกัดเหลว (ii) วิธีการคลึงด้วยมือ วิธีการคลึงด้วยเครื่อง คลึง และเครื่องมือกรวยตกสำหรับการทดสอบหาค่าพิกัดพลาสติก การเปรียบเทียบจะถูกพิจารณาเป็นกรณี ดังนี้ (i) วิธีวิเคราะห์ผลแบบ Multipoint method และ One-point method และ (ii) ผลการทดสอบ ระหว่างห้องปฏิบัติการ (หรือป้จจัยของผู้ทดสอบ (จากผลการศึกษาพบว่า ความถูกต้องและแม่นยำของค่าพิกัดเหลวที่ได้จากการทดสอบด้วยวิธีถ้วยคาซาเกนดีและเครื่องมือกรวยตก และแต่ละวิธีวิเคราะห์ผลแบบ Multipoint method และ One-point method มีค่าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก แต่พบว่าความถูกต้อง และแม่นยำของค่าพิกัดพลาสติกจากการทดสอบด้วยวิธีคลึงด้วยมือมีค่าที่ดีกว่าการทดสอบโดยวิธีการคลึง ด้วยเครื่องคลึง ผลการทดสอบหาค่าพิกัดเหลวและพิกัดพลาสติกจากห้องปฏิบัติการต่าง ๆ พบว่า ค่าที่ได้มีความใกล้คียงกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2047
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2562_007.pdf1.92 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น