กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1987
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลของปริมาณอินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดินตะกอนทะเลที่ขุดลอกบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ต่อค่าพิกัดข้นแหลวและคุณสมบัติพลาสติก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Influence of organic matter on consistency limits and plasticity behavior of marine dredged sediments from Laemchabang harbour, Chonburi
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณวรางค์ รัตนานิคม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: คุณสมบัติพลาสติก
ดินตะกอนทะเล
พิกัดแอตเตอร์เบิก
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
อินทรียวัตถุ
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: อินทรียวัตถุ คือองค์ประกอบหนึ่งในดินที่เกิดจากการย่อยสลายผุพังของซากอินทรีย์ทั้งโดยกระบวนการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์และปฏิกริยาทางเคมี ปริมาณอินทรียวัตถุที่ปะปนอยู่ในมวลดินถือเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์และส่งผลเสียต่อคุณสมบัติด้านการรับกำลังของดินและอาจมีแนวโน้มทาให้ค่าคุณสมบัติทางกายภาพและดัชนีพื้นฐานอื่นๆของดินเปลี่ยนแปลงไปด้วย เช่น ค่าพิกัดแอตเตอร์เบิกและค่าดัชนีพลาสติกของดิน ซึ่งถือเป็นดัชนีที่มีความสำคัญในการจำแนกหมวดหมู่และสามารถบ่งชี้คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรมอื่น ๆ ของดินได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของปริมาณอินทรียวัตถุที่สะสมอยู่ในดินตะกอนทะเลที่ถูกขุดลอกมาจากบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ต่อค่าพิกัดแอตเตอร์เบิก ได้แก่ ค่าพิกัดเหลว ค่าพิกัดพลาสติกและค่าดัชนีพลาสติก ตัวอย่างดินตะกอนทะเลที่ใช้ในการทดสอบมี 3 ชนิดคือ ตัวอย่างดินตะกอนทะเลธรรมชาติ ตัวอย่างดินตะกอนทะเลที่ถูกทำความสะอาดโดยการแช่น้ากลั่น และตัวอย่างดินตะกอนทะเลที่ถูกทำความสะอาดโดยการแช่สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ค่าพิกัดเหลวถูกทดสอบโดยใช้สองวิธี คือ วิธีถ้วยคาซาเกนดีและเครื่องมือกรวยตก นอกจากนั้นค่าพิกัดพลาสติกถูกทดสอบโดยวิธีการคลึงและเครื่องมือกรวยตกเพื่อเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของผลการทดสอบและความแม่นยาของเครื่องมือทดสอบด้วย Organic matter is a soil composition resulting from a process of microbial degradation and chemical reaction. It is well known that the amount of organic matter in soil mass is an undesirable element in geotechnical engineering works because it is an important factor affecting on the strength behavior of soil. Moreover organic matter might affect the physical and index properties such as consistency limits and plasticity behavior. The objectives of this research were to study the effects of organic matter on Atterberg limit, i.e. liquid limit, plastic limit and plasticity index; of dredged marine sediments from Laemchabang Port, Sriracha, Chonburi. Three types of soil specimens were prepared, i.e. natural dredged marine sediments, dredged marine sediments soaked in distilled water, and dredged marine sediments soaked in hydrogen peroxide. Liquid limits were determined by Casagrande’s cup method and fall cone method. Plastic limits were determined by rolling method and fall cone method in order to compare of two tests results and accuracy and precision of these techniques.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1987
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2563_091.pdf2.14 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น