กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1800
ชื่อเรื่อง: ความรู้เกี่ยวกับข้าวหลาม ความต้องการ และความตั้งใจซื้อซ้ำข้าวหลามจากตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรีของผู้บริโภค
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Consumers' knowledge, needs and repurchase intention behavior to "Kow Lam" at Nongmon marketplace in Bangsean, Chonburi, Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วุฒิชาติ สุนทรสมัย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
คำสำคัญ: การซื้อซ้ำ
ข้าวหลาม
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2559
สำนักพิมพ์: คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความรู้เกี่ยวกับข้าวหลามจากตลาดหนองมนของนักท่องเที่ยวและศึกษาความต้องการส่วนประสมการตลาดข้าวหลามจากตลาดหนองมนของนักท่องเที่ยว เพื่อศึกษาความตั้งใจซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมนของนักท่องเที่ยว และนำไปเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับข้าวหลามจากตลาดหนองมนของนักท่องเที่ยว จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความต้องการส่วนประสมการตลาดข้าวหลามจากตลาดหนองมน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว และศึกษาเปรียบเทียบ ความตั้งใจซื้อซ้ำข้าวหลาม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวใช้การวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในตลาดหนองมน เลือกตัวอย่างด้วยวิธีตามสะดวก จำนวน 422 คน ใช้แบบสอบถามที่ความเที่ยงตรงและเชื่อมั่น และใช้การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับข้าวหลามในระดับมาก ส่วนใหญ่ทราบดีว่า ข้าวหลามเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นเอกลักษณ์ของหนองมน นักท่องเที่ยวต้องการส่วนประสมการตลาดด้านการจัดจำหน่ายข้าวหลามจากหนองมนในระดับมาก และด้านส่งเสริมการตลาด ด้านราคาระดับปานกลาง นักท่องเที่ยวตั้งใจกลับมาซื้อข้าวหลามระหว่าง 3-6 เดือน มากที่สุด ถ้าราคาของข้าวหลามหนองมนมีราคาเพิ่มขึ้นจากเดิม ผู้ตอบแบบสอบถามไม่แน่ใจว่าจะกลับมาซื้อและถ้าราคาของข้าวหลามหนองมนมีราคาลดลงจากเดิม ผู้ตอบแบบสอบถามจะกลับมาซื้อมากที่สุด และจะเลือกซื้อของทะเลแห้งมากที่สุด ถ้าข้าวหลามจากตลาดหนองมนหมดหรือไม่มีขาย ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า นักท่องเที่ยวที่เป็นพนักงานบริษัทมีความต้องการส่วนประสมการตลาดที่มีต่อข้าวหลามจากตลาดหนองมนในด้านผลิตภัณฑ์ มากกว่าอาชีพอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการซื้อเพื่อเป็นของฝาก และนักท่องเที่ยวที่ซื้อข้าวหลามจากร้านขายของฝากทั้งในและรอบตลาดมีความต้องการส่วนประสมการตลาดด้านราคามากที่สุด ขณะที่ผู้บริโภคที่เดินทางมาท่องเที่ยวและซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมนที่มีระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความตั้งใจซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมนในข้อที่ว่า ถ้าราคา เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ร้อยละ 20 จะกลับมาซื้อซ้ำแตกต่างกัน ถ้าข้าวหลามจากตลาดหนองมนหมดหรือไม่มี นักท่องเที่ยวจะเลือกซื้อสินค้าทดแทนที่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวอาชีพต่างกัน ส่วนใหญ่จะซื้อของทะเลแห้งแทน ทั้งนี้การวิจัยในอนาคต ควรมีการติดตามผลของผู้บริโภคภายหลังการซื้อ สัมภาษณ์เจาะลึก และศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของข้าวหลาม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1800
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น