กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/177
ชื่อเรื่อง: การก่อการร้ายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการจี้เครื่องบินพาณิชย์ในประเทศไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: การก่อการร้ายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการจี้เครื่องบินพาณิชย์ในประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรุติ สกุลรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: การก่อการร้าย - - ไทย
การก่อการร้าย
การจี้เครื่องบิน - - ไทย
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง การก่อการร้ายระหว่างประเทศ: ศึกษาการจี้เครื่องบินพาณิชย์ในประเทศไทย: มีวัตถุประสงค์ที่จะสำรวจข้อมูลการจี้เครื่องบินพาณิชย์ในประเทศไทย และสาเหตุของการจี้เครื่องบินพาณิชย์ในประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะห์รูปแบบการแก้ไขปัญหาการจี้เครื่องบินของรัฐบาลไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร (documentary Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการรวบรวมข้อมูลการจี้เครื่องบินพาณิชย์ จากหนังสือพิมพ์รายวัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ถึงปัจจุบัน จากนั้นจะวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลแล้วสรุปเป็นประเด็นสำคัญ ๆ เพื่อสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ผลการวิจัย พบว่ามีการจี้เครื่องบินพาณิชย์ในประเทศไทยรวม 8 ครั้ง และการจี้เครื่องบิน 5 ครั้ง ดำเนินการโดยองค์การก่อการร้ายหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือการแบ่งแยกดินแดน ทั้งนี้สลัดอากาศได้จี้เครื่องบินลงจอดในประเทศไทย 4 ครั้ง และสลัดอากาศจี้เครื่องบินจากสนามบินในประเทศไทยไปจอดลงในประเทศอื่น ๆ 4 ครั้ง ส่วนรูปแบบการแก้ไขปัญหาการจี้เครื่องบินของรัฐบาลไทยนั้น พบว่าไม่มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้เมื่อเกิดเหตุการณ์จี้เครื่องบิน ผู้นำของไทยนิยมเจรจากับสลัดอากาศโดยตรง และไทยไม่มีแนวความคิดที่จะใช้มาตรการเด็ดขาดเพื่อชิงตัวประกัน เพราะไม่ต้องการตกเป็นเป้าหมายแก้แค้นของขบวนการก่อการร้ายสากล หากประเทศไทยยังคงมุ่งหวังที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคนี้ ไทยจะต้องพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของสนามบินให้มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าสลัดอากาศไม่สามารถลักลอบอาวุธขึ้นเครื่องบินได้จากสนามบินในประเทศไทย.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/177
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น