กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1651
ชื่อเรื่อง: ศักยภาพในการผลิตทรอสโทไคตริดส์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Potential production of thraustochytrids for animal feed industries
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมถวิล จริตควร
เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์
สุดารัตน์ สวนจิตร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การผลิต
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการใช้น้ำตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งคาร์บอนต่อการเจริญและผลิตกรดไขมันของทรอสโทไคตริดส์ (Aurantiochytrium mangrovei S4TP 072) ในขวดชมพู่และถังหมัก โดยแบ่งออกเป็น 5 การทดลอง คือ 1) เปรียบเทียบการเจริญของ A. mangrovei S4TP 072 ด้วยอาหารที่ใช้น้ำตาลกลูโคสทางการค้าความเข้มข้น 6% และน้ำตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลังที่ความเข้มข้น 6% ด้วยการเลี้ยงแบบเขย่าในขวดรูปชมพู่ พบว่าอาหารที่ใช้กลูโคสที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลังมีผลทำให้ A. mangrovei S4TP 072 เจริญได้ดีกว่าอาหารที่ใช้น้ำตาลกลูโคสทางการค้า 2) การเจริญของ A.mangrovei S4TP 072 ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้น้ำตาลกลูโคสทางการค้า 6% แลพน้ำตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลังความเข้มข้น 6%, 12% และ 18% ด้วยการเลี้ยงแบบเขย่าในขวดรูปชมพู่ พบว่า A.mangroveii S4TP 072 เจริญและผลิตกรดไขมันโดยเฉพาะอีเอชเอได้ดีที่สุด เมื่อเลี้ยงด้วยน้ำตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลังความเข้มข้น 12% 3) การเจริญของ A. mangrovei S4TP 072 ที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ใช้น้ำตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลังความเข้มข้น 12% ที่ pH ต่าง ๆ ด้วยการเลี้ยงแบบเข่ายในขวดรูปชมพู่ พบว่า A. mangroveii เจริญและผลิตดีเอชเอได้ดีใกล้เคียงกันทุกระดับ pH 4) การเจริญของ A.mangrovei S4TP 072 ด้วยอาหารที่ใช้น้ำตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลังความเข้มข้น 12%, 18% และ 24% ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในถังหมัก พบว่า A. mangrovei S4TP 072 เจริญและผลิตดีเอชเอได้ดี เมื่อเลี้ยงด้วยน้ำตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลังความเข้มข้น 12% 5) การเจริญของ A.mangrovei S4TP 072 ด้วยอาหารที่ใช้น้ำตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลังความเข้มข้น 12% ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เติมและไม่เติม 0.0.1% MgCl2 ในถังหมัก พบว่า A. mangroveii S4TP 072 ที่เลี้ยงด้วยสูตรอาหารที่ไม่เติม 0.1% Mgcl2 มีการเจริญดีกว่าสูตรอาหารที่เติม 0.1% MgCl2 ภายใน 4 วัน จากการศึกษาสามารถสรุปสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยง A. mangroveii S4TP 072 ด้วยน้ำตาลกลูโคสที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลัง คือ ความเข้มข้น 12% pH 6.5 เป็นเวลา 45 ชั่วโมง ได้ปริมาณดีเอชเอและอีพีเอเท่ากับ 18.40 และ 0.14 เปอร์เซ็นต์ของกรดไขมันทั้งหมด ตามลำดับ และกลูโคสที่ได้จากการย่อยแป้งมันสำปะหลังสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบทดแทนแหล่งคาร์บอนในการเลี้ยง A mangroveii S4TP 072 เพื่อลดต้นทุนการผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1651
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น