กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1566
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิผลของการสนับสนุนผู้ดูแลโดยใช้โปรแกรม "Powerful tools" ต่อความเครียดในบทบาทและความผาสุกของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้องรังในชุมชน.
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effectiveness of caregivers's support using "Powerful Tolls" program on role stress and well being of caregivers of elderly with chronic illness in the community
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรชัย จูลเมตต์
รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์
จันทนงค์ อินทร์สุข
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ความเครียด
ผู้สูงอายุ
โรคเรื้องรัง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยกึ่งทดลองชนิดสองกลุ่มวัดก่อนและหลังการทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการสนับสนุนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้องรังโดยใช้โปรแกรม “Powerful Tools” ต่อความเครียดในบทบาทและความผาสุกของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง จำนวน 100 ราย แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 50 ราย กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติจากเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ ส่วนกลุ่มทดลองได้รับการสนับสนุนตามโปรแกรม “Powerful Tools” จำนวน 4 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 1 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินข้อมูลพื้นฐานของผู้ดูแลและผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้องรัง แบบประเมินความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 แบบประเมินความผาสุกของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย ด้วยโรคเรื้อรังที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 แผนการสนับสนุนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยใช้โปรแกรม “Powerful tools” และคู่มือการสนับสนุนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (Independent t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง มีคะแนนความเครียดในบทบาทหลังการทดลอง ต่ำกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีคะแนนความผาสุกหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้องรังกลุ่มทดลองมีคะแนนความเครียดในบทบาทภายหลังการทดลอง 1 สัปดาห์ และภายหลังการทดลอง 1 เดือน ต่ำกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังกลุ่มทดลองมีคะแนนความผาสุกภายหลังการทดลอง 1 สัปดาห์และภายหลังการทดลอง 1 เดือนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าพยาบาลควรนำโปรแกรมดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้ในการให้การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้องรังในชุมชน เพราะจะช่วยให้ผู้ดูแลมีความเครียดในบทบาท ลดลงและมีความผาสุกมากขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพจากผู้ดูแล This two group pretest-posttest quasi experimental research aimed to study the effectiveness of caregiver’s support using “Powerful Tool” program on role stress and well-being of caregivers of elderly with chronic illness in the community. A hundred caregivers of elderly with chronic illness in the community were randomly assigned into experimental and control group equally. The control group received normal nursing care from healthcare providers whereas the experimental group received “The Four-Week Powerful Tools Support Program from the researcher in group once a week. Instruments consisted of The Demographic Assessment of Elderly with Chronic illness, The Demographic Assessment of caregiver of Elderly with Chronic illness, The Caregives’ Role Stress Assessment with its reliability of .85, The Caregivers’ Well-being Assessment with its reliability of .87, The Lesson Plan of “Powerful Tools” Support Program, and The Handout of “Powerful Tools” Support Program. Frequency, percentage, standard deviation as well as dependent and independent t test were computed for data analysis. The findings revealed that 1. After receiving the program, the caregivers’s role stress score of the experimental group was statistically lower than before receiving the program (p <.01) 2. After receiving the program, the caregivers’ well-being score of the experimental group was statistically higher than before receiving the program (p<.01) 3. After receiving the program 1 week and 1 month, the caregivers’ role stress score of the experimental group was statistically lower than the caregivers’ role stress score of the control group (p<.01) 4. After receiving the program 1 week and 1 month, the caregivers’ well-being score of the experimental group was statistically higher than the caregivers’ well-being score of the control group (p <.01) Findings suggested that nurses should implement this program in providing care for caregivers of elderly with chronic illness in the community so to reduce their role stress but increase their well-being. Eventually, the elderly with chronic illness will receive effective care from their caregivers.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1566
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น