กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1367
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorโอริสา อยู่อุดมสุข
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:04:29Z
dc.date.available2019-03-25T09:04:29Z
dc.date.issued2557
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1367
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการอ่านภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 212211 หลักการอ่านจากสื่ออินเตอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เอกภาษาอังกฤษที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 61 คน เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการอ่านจากสื่อทางอินเตอร์เน็ต แบบทดสอบการอ่านมาตรฐาน Nelson Denny Reading Test, From G สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาบทเรียนในระดับมาก (3.90) และมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกหัดในระดับมาก (3.93) และค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักศึกษาที่ได้จากการสอบก่อนการเรียน (pretest) และหลังการเรียน (posttest) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) ซึ่งแสดงว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นหลังจากสื่อทางอินเตอร์เน็ตth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectความพึงพอใจth_TH
dc.subjectผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนth_TH
dc.subjectภาษาอังกฤษ - - การอ่านth_TH
dc.subjectสาขาการศึกษาth_TH
dc.titleความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ในการอ่านสื่อจากอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่เรียนวิชา 212211 หลักการอ่านth_TH
dc.title.alternativeSatisfaction and proficiency of students taking 212211 reading techniques with reading materials from the interneten
dc.typeResearchH
dc.year2557
dc.description.abstractalternativeThe purpose of this research was to study the satisfaction with the Internet materials and proficiency of second-year students majoring in English. The subjects participating in this study were 61 students who enrolled in 212211: Reading Techniques at Burapha University in the first semester of the 2006 academic year. The instruments used were Questionnaires on satisfaction and the standardized test (Nelson Denny Reading Test, From G). The statistics used were percentage, mean, standard deviation, and the data collected was analyzed using SPSS. The results revealed that students’ satisfaction with the Internet contents was at the high level (3.90) and that with the exercises was also at the high level (3.93). The means of student’s scores from pretest and pretest and posttest were significantly different (p < .05). This meant that their proficiency improved after the use of internet materials.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น