กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1225
ชื่อเรื่อง: อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิธิ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้ากระแสสลับ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหนี่ยวนำ 3 เฟส โดยเครื่องจะทำการลดแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับมอเตอร์อย่างเหมาะสมกับโหลดทางกลของมอเตอร์เพื่อการประหยัดพลังงานมอเตอร์ ในขณะโหลดทางกลน้อย สำหรับการตรวจจับโหลดทางกลใช้การวัดตัวประกอบกำลังของมอเตอร์ การควบคุมทัั้งหมดใช้ PIC16F767 ซึ่งมีฟังก์ชั่น PWM 3 ช่องเป็นหน่วยประมวลผล โดยทำการทดสอบกับมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก 3 เฟส ขนาด 1.1 kw 220V ซึ่งต่อแบบสามเหลี่ยม ผลการทดสอบพบว่า เครื่องสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ 60-100 วัตต์ ในช่วงที่มอเตอรืมีภาระทางกลน้อย และจะจ่ายแรงดันเต็มที่เมื่อโหลดทางกลหนัก ทำให้มอเตอร์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ This project presrnts a design and development of 3 Phase Induction motor Energy Saving. It operates by reducing the input voltage to matching with mechanical load of motor. Mechanical load of motor is detected by measuring power-factor of motor. The PIC 16F767 which has the 3 PWM modules is used as a processing unit. The prototypes are tested with a 1.1kW 220v/Delta-connected - induction motor. Experimental results show that it can save power between 60-100W when light load and it can supply full voltage when motor is loaded.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1225
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น