กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1160
ชื่อเรื่อง: การผสมของเสียโพลีโพรพิลีนกับโพลีเอทธิลีน และโพลีเอทธิลีน เตรทตระฟาเลต
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยฉัตร ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
โพลีโพรพิลีน
คุณสมบัติเชิงกล
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาความเป็นไปได้ในการรนำกลับมาใช้ใหม่ของของเสียโพลีโพรพิลิน (Polypropylene, PP) และของเสียโพลิเอธทิลีน เทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate, PET) โดยนำของเสียดังกล่าวมาผสมกับ โพลีเอธทีลีนที่มีความหนาแน่นสูง (high density polyethylene, HDPE) โพลิเอธทีลีนที่มีความหนาแน่นต่ำ สูง (Low density polyethylene, LDPE) และ PET เมื่อทำการศึกษาคุณสมบัติทั้งทางกลและทางกายภาพของโพลิเมอร์ผสม พบว่าเมื่อผสมของเสีย PP ลงใน HDPE จะไม่มีผลต่อคุณสมบัติเชิงกลมากนัก ยกเว้น PP จะทำให้ความเหนียวขอ HDPE มีค่าลดลงอย่างมาก แต่ในทางตรงกันข้าม เมื่อผสมของเสีย PP ลงใน LDPE ของผสมมีคุณสมบัติทางกลที่ดีขึ้น ได้แก่ ความแข็งแรง การทนต่อแรงดึง การทนต่อแรงดัดงอและความแข็ง ส่วนการผสมของเสีย PET ในอัตราส่วนโดยน้ำหนักในช่วง 0 – 0.3 ลงใน PET ไม่ทำให้คุณสมบัติทั้งทางกลและทางกายภาพเปลี่ยนแปลง จากผลการทดลองโดยรวมแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการนำของเสีย PP และของเสีย PET กลับมาใช้ใหม่
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1160
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น