กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1138
ชื่อเรื่อง: การศึกษาถึงผลกระทบของขนาดของตัวอย่างดินต่อผลการทดสอบ triaxial test.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สยาม ยิ้มศิริ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปฐพีกลศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2548
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยและพัฒนานี้เป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบ triaxial test ของตัวอย่างดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38 mm กับ 50 mm เพื่อหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้ตัวอย่างดินขนาดเล็กเกินไป ฉะนั้นโครงการนี้จะกระทำในห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นหลัก โดยระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลัก คือ (i) การพัฒนาเครื่องมือ ซึ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดซื้อ คือ triaxial cell สำหรับตัวอย่างดินขนาด 50 mm และ (ii) การทดลอง triaxial test เพื่อเปรียบเทียบผลการทอสอบของตัวอย่างดินขนาด 38 mm กับ 50 mm จากผลการทดลอง CIUC พบว่าตัวอย่างดินขนาด 50 mm นั่นมี strength และ stiffness สูงกว่าตัวอย่างดินขนาด 38 mm สูงกว่าตัวอย่างดินขนาด 38 mm ประมาณ 10% และ ตัวอย่างดินขนาด 38 mm แสดง dilative behavior มากกว่า
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1138
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น