กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1091
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorกนกวรรณ สาโรจน์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:01:15Z
dc.date.available2019-03-25T09:01:15Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1091
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการออกเสียงสระภาษาเกาหลีของนิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปรียบเทียบการออกเสียงภาษาเกาหลีระหว่างนิสิตชาวไทยกับชาวเกาหลี (ผู้อ่านข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK) และศึกษาอิทธิพลของสระภาษาไทยที่มีต่อการออกเสียงสระภาษาเกาหลี เพื่อนำผลสำรวจที่ได้ไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการรายวิชา 234465 สัทศาสตร์ภาษาเกาหลี โดยรวมกลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาเกาหลี ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียน ที่2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นรายการคำศัพท์ภาษาเกาหลี ที่มีสระเดี่ยว 10 ตัว ซึ่งจะอยู่พยางค์แรกของคำ โดยสระ 1 ตัว มีคำ 2 คำ คำแรกจะขึ้นต้นด้วยสระ คำที่สองจะขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ รวมคำศัพท์ทั้งหมด 20 คำ ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้นำมาจากข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 24 และ 25 ระดับกลาง ส่วนการฟังและรายการคำศัพท์ภาษาไทย ที่มีสระเดี่ยว 18 ตัว ซึ่งจะอยู่พยางค์แรกของคำ โดยสระ 1 ตัว ม่คำ 2 คำ แรกจะขึ้นต้นด้วยสระ คำที่สองขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ รวมทั้งหมด 36 คำ ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ คนไทยรู้จักและพูดกัน หรือบรรจุในพจนานุกรม ผลการวิจัยพบว่า 1) นิสิตสาขาวิชาเอกภาษาเกาหลีชั้นปีที่ 4 ขณะที่ออกเสียงสระเดี่ยวภาษาเกาหลี ความสูงของลิ้นของสระ ‘ㅟ’ สูงที่สุด ส่วนสระ ‘ㅏ’ ลิ้นอยู่ตำแหน่งต่ำสุด อีกทั้งตำแหน่งลิ้นของสระ ‘ㅣ’ จะอยู่ด้านหน้าสุด และตำแหน่งลิ้นของสระ ‘ㅗ’ จะอยู่ด้านหลังสุด 2) นิสิตชาวไทยจะออกเสียงสระเดี่ยวภาษาเกาหลีด้วยระดับของสิ้นที่ต่ำกว่าและตำแหน่งของลิ้นที่อยู่ด้านหลังมากกว่าผู้อ่านข้อสอบชาวเกาหลี มีเพียงสระ ‘ㅓ’ เท่านั้นที่ตำแหน่งลิ้นอยู่ด้านหลังมากกว่า โดยไม่มีสระตัวใดที่นิสิตชาวไทยออกเสียงได้เหมือนหรือใกล้เครียงกับผู้อ่านข้อสอบชาวเกาหลีเลย 3) นิสิตส่วนใหญ่ออกเสียงสระเดียวของภาษาเกาหลี มีการออกเสียงคล้ายคลึงกับสระเดี่ยวของภาษาไทย โดยนิสิตออกเสียงสระ ‘ㅗ’ ได้ใกล้เคียงกับสระ ‘โ-’ และ สระ ‘__’ ใกล้เคียงกับสระ ‘- ื’ มากที่สุด แต่มีสระ ‘ㅓ’ ที่นิสิตของเสียงได้แตกต่างจากสระ ‘-อ’ ของภาษาไทย อย่างเห็นได้ชัดเจนth_TH
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectการออกเสียงth_TH
dc.subjectผู้บอกภาษาth_TH
dc.subjectสระเดี่ยวภาษาเกาหลีth_TH
dc.subjectสระเดี่ยวภาษาไทยth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.titleการออกเสียงสระภาษาเกาหลีของนิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.title.alternativeA study on Korean vowels Pronunciation of burapha University Korean major studentsen
dc.typeResearch
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeThis study aims 1) to examine the pronunciation of the students in Korean major at Burapha University emphasizing on Korean vowels by comparing the students’ pronunciation to that of the native Korean speaker (those who read question item in TOPIK) and 2) to explore the influence if Thai vowels on the students’ pronunciation of Korean vowels. The findings of this study will be used for the revision of 234465: Korean Phonetics course at Burapha University. The samples consist of 27 4th year Korean major students enrolling in 2nd semester of academic year 2012. Twenty Korean vocabulary items with 10 single vowels, 1 vowel for 2 items, are used for this study. Each individual item contains single vowel in the first syllable. The first word of each pair begins with a vowel and the second word of the pair begins with a consonant. The vocabulary items used are taken from the listening parts of 24th and 25th TOPIKs (intermediate level). For the Thai words, 36 vocabulary items with 18 single vowels, 1 vowel for 2 items, are used. These words are used in general by Thai people or contained in the dictionary. Each individual item or word contains single vowel in the first syllable. The first work of each pair begins with a vowel and the second word of the pair begins with consonant. The findings are as follows. 1) For the tongue position, the students pronounce Korean vowel ‘ㅟ’ with their tongue raised to the highest. The students pronounce ‘ㅏ’ with their tongues drawn to the lowest ‘ㅣ’ with their tongues extended to the most front, and they pronounce ‘ㅗ’ with their tongues drawn to the most back. 2) The studied Thai student pronounce Korean single vowels with their tongues lower and rather extended to the front than the Korean native speakers. Only Korean ‘ㅓ’ that the students pronounce with their tongues rather extended to the back. There is no Korean vowel that the students can pronounce similarly to the Korean native speaker. 3) The pronunciation of the Korean single vowels of the majority of the students is quite similar to that of the Thai single vowels. This is because the pronunciations of Korean single vowels and Thai single vowels are more or less similar. The students pronounce Korean ‘ㅗ’ similarly to Thai ‘โ -’ and ‘__’ similarly to Thai‘- ื’, but they pronounce Korean ‘ㅓ’ differently from Thai ‘-อ’ remaekably.en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น