กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1085
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้กิจกรรม "จริยธรรมต่อสังคม" ที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิต รายวิชา 265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Results of using "social Ethics" Activitity for Public Mind development of Students Enrolled in 265109 Inergrated Humanities
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: จริยธรรม
พฤติกรรม
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทดลองใช้กิจกรรม “จริยธรรมต่อสังคม” ที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิตรายวิชา 265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ และ 2) ศึกษาผลการใช้กิจกรรม “จริยธรรมต่อสังคม” ที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิตรายวิชา 265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการกลุ่มเป้าหมายคือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการกลุ่ม 13 ชั้นปีที่ 1 จำนวน 66 คน เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามแบบเลือกตอบ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบสอบถามแบบปลายเปิด ผลการศึกษาพบว่า 1. นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 13 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 78.8 และส่วนใหญ่เรียนในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ร้อยละ 59.1 2. นิสิตผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการใช้กิจกรรม “จริยธรรมต่อสังคม” ที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.50) เมื่อเรียงตามลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อกิจกรรม “จริยธรรมต่อสังคม” อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.70) อันดับที่สอง คือ กิจกรรม “จริยธรรมต่อสังคม” ทำให้นิสิตตระหนักถึงการทำประโยชน์เพื่อสังคมยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.58) อันดับสุดท้ายคือ กิจกรรม “จริยธรรมต่อสังคม” ทำให้นิสิตมีกำลังใจในการกระทำสิ่งดีๆ เพื่อบุคคลอื่นและส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และกิจกรรม “จริยธรรมต่อสังคม” ทำให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.55) 3. เมื่อนิสิตทำกิจกรรรม “จริยธรรมต่อสังคม” มีผลต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิต ดังนี้ 1) ลดความเห็นแก่ตัว 2)มีความรู้สึกอยากช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นและทำแล้วไม่หวังผลตอบแทนกลับมา 3) เปิดใจกว้างมองสังคมกว้างขึ้น กล้าคิด กล้าทำ 4) เป็นคนคิดบวกมากขึ้น 5) ได้ทำสิ่งที่บางคนที่คิดว่าเล็กๆแต่ทำแล้วให้ประโยชนมากในสังคม 6) รู้สึกอิ่มใจเมื่อเป็นผู้ให้ สิ่งที่ได้ทำกิจกรรมทำให้ตนเองมีคุณค่ามากขึ้น 7) เมื่อมีโอกาสจะร่วมกลุ่มทำกันอีกเรื่อยๆ และเมื่อสรุปผลออกมาเป็นในแต่ละด้านพบว่า 1) ผลที่มีต่อตนเอง ทำให้นิสิตได้ฝึกการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน อยากช่วยเหลือสังคม เมื่อมีโอกาส เป็นการพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิด สังคม และได้ประสบการณ์ตรงในการทำงาน ฝึกให้ตนเองเป็นผู้รู้จักการทำประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น 2) ผลต่อกลุ่มที่ได้ทำกิจกรรมรวมกัน พบว่า นิสิตยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่น ได้รับมิตรภาพระหว่างเพื่อน ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น มีความสามัคคีมากขึ้น และ 3) ผลต่อสังคม พบว่านิสิตส่วนใหญ่คิดว่าเป็นการปลูกฝังสิ่งดรงามให้กับรุ่นน้องที่เป็นรูปธรรม สังคมกลายเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการเอื้อเฟื้อ เสียสละ เห็นความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเอง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1085
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น