กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1077
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์เตตระคิส (2 เมทธอกซี่ไอโซไซยาโน) คอปเปอร์ (I) ฟลูออโรโบเลต : รายงานการวิจัย The synthesis of tetrakis (2 methoxyisobutylisocyano)copper(I) fluorobrate
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The synthesis of tetrakis (2 methoxyisobutylisocyano)copper(I) fluorobrate
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ขจัดภัย ทิพยผ่อง
สมรรถชัย สารถวัลย์แพศย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: สารประกอบเชิงซ้อน
เคมีวิเคราะห์
เภสัชเคมี
โรคมะเร็ง - - การวิเคราะห์
โรคหัวใจ - - การวิเคราะห์
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: สังเคราะห์ tetrakis(2-methoxyisobutylisocyano)copper(I)fluoroborate ([Cu(MIBI)4]BF4) โดยเตรียมลืแกนด์ 2-methoxyisobutylisonitrile (MIBI) จาก acetone และ nitromethane เป็นสารตั้งต้นจากขั้นตอนต่างๆ 6 ขั้นตอน โดยทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ผลผลิตที่เตรียมได้ในทุกขั้นตอนด้วยเทคนิค IR สเปกโตรสโคปี และ 1H-NMR พบว่ามีโครงสร้างตามที่ต้องการ ร้อยละผลิตผลรวมทุกขั้นตอนได้ลิแกนด์ MIBI ร้อยละ 3 เมื่อนำมาเตรียมเป็น [Cu(MIBI)4]BF4 โดยทำปฏิกริยากับ copper(1)chloride และ sodium tetrafluoroborate ได้ [Cu(MIBI)4]BF4 ร้อยละ 80 สารประกอบที่เตรียมได้นี้มีสมบัติเหมาะแก่การนำไปศึกาาเพื่อเตรียมเป็นสารสร้างภาพถ่ายหัวใจกับ technetium ไอออนด้วยเทคนิคการแลกเปลี่ยนลิแกนด์ต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1077
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น