กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1077
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorขจัดภัย ทิพยผ่อง
dc.contributor.authorสมรรถชัย สารถวัลย์แพศย์
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:01:14Z
dc.date.available2019-03-25T09:01:14Z
dc.date.issued2543
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1077
dc.description.abstractสังเคราะห์ tetrakis(2-methoxyisobutylisocyano)copper(I)fluoroborate ([Cu(MIBI)4]BF4) โดยเตรียมลืแกนด์ 2-methoxyisobutylisonitrile (MIBI) จาก acetone และ nitromethane เป็นสารตั้งต้นจากขั้นตอนต่างๆ 6 ขั้นตอน โดยทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ผลผลิตที่เตรียมได้ในทุกขั้นตอนด้วยเทคนิค IR สเปกโตรสโคปี และ 1H-NMR พบว่ามีโครงสร้างตามที่ต้องการ ร้อยละผลิตผลรวมทุกขั้นตอนได้ลิแกนด์ MIBI ร้อยละ 3 เมื่อนำมาเตรียมเป็น [Cu(MIBI)4]BF4 โดยทำปฏิกริยากับ copper(1)chloride และ sodium tetrafluoroborate ได้ [Cu(MIBI)4]BF4 ร้อยละ 80 สารประกอบที่เตรียมได้นี้มีสมบัติเหมาะแก่การนำไปศึกาาเพื่อเตรียมเป็นสารสร้างภาพถ่ายหัวใจกับ technetium ไอออนด้วยเทคนิคการแลกเปลี่ยนลิแกนด์ต่อไปth_TH
dc.description.sponsorshipทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2543en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectสารประกอบเชิงซ้อนth_TH
dc.subjectเคมีวิเคราะห์th_TH
dc.subjectเภสัชเคมีth_TH
dc.subjectโรคมะเร็ง - - การวิเคราะห์th_TH
dc.subjectโรคหัวใจ - - การวิเคราะห์th_TH
dc.titleการสังเคราะห์เตตระคิส (2 เมทธอกซี่ไอโซไซยาโน) คอปเปอร์ (I) ฟลูออโรโบเลต : รายงานการวิจัย The synthesis of tetrakis (2 methoxyisobutylisocyano)copper(I) fluorobrateth_TH
dc.title.alternativeThe synthesis of tetrakis (2 methoxyisobutylisocyano)copper(I) fluorobrateth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2543
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น