การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรคเอดส์ - - ผู้ป่วย - - การดูแล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง กับการดูแล ตนเองของมารดาในระยะหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวีวิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์; สมสมัย รัตนกรีฑากุล; นุจรี เนตรทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเอดส์ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ การป้องกัน และการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในโรงพยาบาลจังหวัดระยองไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.; กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ; ยุวดี รอดจากภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์