กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/760
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง กับการดูแล ตนเองของมารดาในระยะหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relationship between self-esteem and self-care practics of mothers during postpartum period with HIV-positive.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์
สมสมัย รัตนกรีฑากุล
นุจรี เนตรทิพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรคเอดส์ - - ผู้ป่วย - - การดูแล
วันที่เผยแพร่: 2542
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองกับการดูแลตนเองของมารดาในระยะหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มตัวอย่างคือมารดาในระยะหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวีที่มาคลอดและนอนพักรักษา ณ หอผู้ป่วยหลังคลอดในโรงพยาบาลพระสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาโรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลระยองจำนวน270คน ดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามด้วยแบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และรายได้ของครอบครัวมากกว่า 6000 บาทและน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2000 บาท มีความสัมพันธ์และสามารถร่วมทำนายการดูแลตนเองของมารดากหลังคลอดติดเชื้อเอชไอวีได้ร้อยละ16.8 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ มีการสมการทำนายในรูปของคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ตามลำดับดังนี้ Y ̂ (TOTALB) = 195.138 + 2.113 (TOTALS) + 2.797 (MONEY 4 ) – 6.806 (MONEY 1 ) Z ̂ (TOTALB) = 0.331 (TOTALS) + 0.203 (MONEY 4 ) - 0.497 (MONEY 1 )
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/760
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น