การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง โรคเอดส์ - - การป้องกันและควบคุม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การสำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในกลุ่มชายบริการทางเพศ เขตเทศบาลเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีนิคม มูลเมือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545การส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยบูรพาวัลภา ผิวทน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2537ปัจจัยที่มีผลต่อการปฎิบัติตามหลักการป้องกัน การติดเชื้อเอดส์ของพยาบาล ในโรงพยาบาลแม่และเด็กรัชนี สรรเสริญ; นฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ต้องขังชายเรือนจำเขต 2รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; พรนภา หอมสินธุ์; ปรีชา สร้อยสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ การป้องกัน และการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในโรงพยาบาลจังหวัดระยองยุวดี รอดจากภัย; กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2552รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของชาวประมงในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกวัลภา ผิวทน; เฉลิมศรี ตันติชัยวนิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540โครงการครอบครัวร่วมใจต้านเอดส์อาภรณ์ รัตนวิจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์