การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 161  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2020Factors affecting the knowledge and understanding of epidemic keratoconjunctivitis among food stall traders at Bangsaen Beach, ThailandLuksanaporn Krungkraipetch; ลักษณาพร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2545การค้นหาความเสี่ยงของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจงจิตร อริยประยูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2549การดัดแปลงแผ่นนำไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งกลับมาใช้เฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยในขณะผ่าตัดเอกนาจ นกเม้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การดูแลรักษาภาวะวิกฤตระบบการหายใจในโรคโควิด-19ภูรีพัทธ์ อรรถเวชกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปีที่ 1: ผลการประเมินภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีสรร กลิ่นวิชิต; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2559การดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังตามแนวทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ปืที่ 3: ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังสรร กลิ่นวิชิต; เวธกา กลิ่นวิชิต; พวงทอง อินใจ; พลอยพันธุ์ กลิ่นวิชิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 1)พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ; เพ็ชรงาม ไชยวานิช, และอื่นๆ
2559การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม (ปีที่ 2): การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานโดยใช้กระบวนการที่มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนพิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; เวธกา กลิ่นวิชิต; ผกาพรรณ ดินชูไท; สุริยา โปร่งน้ำใจ; เพ็ชรงาม ไชยวานิช, และอื่นๆ
2561การตรวจชุดภาพรังสีช่องท้องที่เหมาะสมในผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางช่องท้องชนิดที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุและประโยชน์ของชุดภาพรังสีช่องท้องศรสุภา ลิ้มเจริญ; อลิสรา วงษ์สุทธิเลิศ; ชื่นฤทัย ยี่เขียน; ลลิตพรรณ นิมมานเกียรติกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2546การตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาวิไลรัตน์ จตุสุวรรณศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในเด็กวราวุฒิ เกรียงบูรพา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพัชร โกฉัยพัฒน์; สุกฤษฎิ์ คูวัฒนเธียรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2549การทดสอบสมรรถภาพทางกายของบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาวัลลภา พ่วงขำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2545การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานศศิธร กิจจารุวรรณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2549การประดิษฐ์เฝือกอ่อนดามกระดูกชนิดสําเร็จรูปพิราภรณ์ บุตรหนัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การประเมินความเสี่ยงและการจัดการบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-19อโณทัย จัตุพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2549 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเวธกา กลิ่นวิชิต; พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ; สุกัญญา ยิ้มใย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2563การปรับเปลี่ยนบทบาทชีวิตแม่วัยเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาขันทอง สุขผ่อง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2546การพัฒนากระบอกสุญญากาศประดิษฐ์เองเพื่อใช้กับแผลผ่าตัดผู้ป่วยลัดดา วิทยประภารัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2549การพัฒนาการป้องกันการติดเชื้อจากการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวัลลภา พ่วงขำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์