การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บรรพต วิรุณราช

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 14 จากทั้งหมด 14
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; บรรพต วิรุณราช; โศรยา ตินตะบุระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการจัดการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ: กรณีศึกษาสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด จังหวัดสระแก้วบรรพต วิรุณราช; สาธิต ปิติวรา; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : วนอุทยานแก้วโกมล อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรพต วิรุณราช; กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์; เริ่ม ใสแจ่ม; รัตนา โมลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของโมเดลสมรรถนะบุคลากรสายผู้สอนสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนวลัยพร สุขปลั่ง; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การสังเคราะห์องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาธุรกิจบรรพต วิรุณราช; สุชีรา ธนาวุฒิ; ลลิต ถนอมสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2563การใช้ข้อมูลทางบัญชีของนักบัญชีในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555คุณลักษณะทางสมรรถนะการบริหารของผู้นำท้องถิ่นชุมชนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามบรรพต วิรุณราช; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; สีมา สีมานันท์; ตวงฉัตร ประสานยุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2562รูปแบบการจัดตั้งศูนย์หนังสือสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกณปภา จิรมงคลเลิศ; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553รูปแบบบรรจุภัณฑ์เซรามิค ร้านอรอุมาเซรามิคลำปางรัชดา ซื่อดำรง; บรรพต วิรุณราช; สมฤดี ศรีจรรยา; ณภัคอร ปุณยภาภัสสร
2563ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เขตพัฒนาพื้นที่พิเศษบรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556ศึกษาสินค้าที่เหมาะสมในการจำหน่ายในหน่วยธุรกิจวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)บรรพต วิรุณราช; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์.; ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ; เกียรตินิยม คุณติสุข; เพ็ญพิชชา เกษมพงษ์ทองดี, และอื่นๆ
2563แนวทางการจัดสรรงบประมาณผู้สูงอายุที่เหมาะสมของประเทศไทยเดชาวัต คงคาน้อย; บรรพต วิรุณราช; ธีทัต ตรีศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2557แนวทางการนำหน่วยธุรกิจวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สู่ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอเพ็ญพิชชา เกษมพงษ์ทองดี; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560แนวทางบริหารจัดการสถานพยาบาลของรัฐเพื่อสนับสนุนการบริการของพระสงฆ์ศรรัฐ เฮงเจริญ; บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์