กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2754
ชื่อเรื่อง: การจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการ และผู้บริหารระดับต้น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: New welfare management of production employees and engineers in operation level and young executive level in Leam Chabung industrial estate, Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์
บรรพต วิรุณราช
โศรยา ตินตะบุระ
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่
สวัสดิการ
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2557
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความต้องการการจัดสวัสดิการ ของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาความต้องการการจัด สวัสดิการของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จำแนกตามปัจจัยองค์การ 3) ความคิดเห็นต่อการจัดสวัสดิการรูปแบบใหม่ของ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีโดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้น ที่ปฏิบัติงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ 2) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลซึ่งมีความสำคัญและมีความ เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานโดยใช้วิธีกรเลือกกลุ่มอย่างเจาะจงการวิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนาความ ผลการวิจัย พบว่าความต้องการการจัดสวัสดิการของพนักงานในฝ่ายผลิต วิศวกร ทั้งระดับปฏิบัติการและผู้บริหาร ระดับต้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย (X = 4.79) พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ มีความต้องการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านโบนัสและสวัสดิการ (X = 4.75) ด้านสังคมและนันทนาการ (X = 4.59) ด้านการศึกษา (X = 4.55) และด้านเศรษฐกิจ (X = 4.34) ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2754
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
mba9n2p127-142.pdf885.5 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น