กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/973
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorขวัญเรือน ปิ่นแก้ว
dc.contributor.authorอมรรัตน์ ชมรุ่ง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:56Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:56Z
dc.date.issued2539
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/973
dc.description.abstractจากการรวบรวมตัวอย่างจากบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย จากจังหวัดสมุทรปราการ, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และจังหวัดตราด รวม 12 สถานี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2536 ถึงเดือนกันยายน 2537 และเดือนมกราคม 2539 ถึงเดือนพฤษภาคม 2539 พบแพลงก์ตอนพืช 24 ชนิด แพลงก์ตอนสัตว์ 9 ชนิด สามารถแยกชนิดแพลงก์ตอนพืชให้บริสุทธิ์ในอาหารเหลวและอาหารแข็งและเพิ่มปริมาณแบบมวลไร้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน 2 ชนิดคือ BG 1 และ BG 2 ไดอะตอม 6 ชนิดคือ Navicula sp., Skeletonema sp., Thallassiosira sp., Melosire sp., Lithodesmium sp., และ Biddulphia sp. และแพลงก็ตอนสัตว์สามารถแยกชนิดของโคพีพอดให้บริสุทธิ์ได้ 1 ชนิดคือ Apocyclops sp. สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเลี้ยงด้วยอาหารสูตร BG-11 และมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดที่ระดับความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน โดยมีความหนาแน่น 29.50x10 3 เซลล์ ไดอะตอมเลี้ยงด้วยอาหารสูตร Guillard ที่ pH 7.5 โดยเลี้ยงในห้องปฏิบัติการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ที่ระดับความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินและไดอะตอมเลี้ยงที่อุณหภูมิ 20-24 องศาเซลเซียส โคพีพอดเลี้ยงที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียสให้ Isochrysis galbana เป็นอาหารโดยเริ่มจากไข่จนถึงตัวเต็มวัยใช้เวลาที่เลี้ยง 9-13 วัน จะได้ Apocyclops sp. จำนวน 289 ตัวต่อมิลลิลิตร เพศเยตกลูกประมาณ 13-28 ตัวต่อการปล่อยไข่ 1 ครั้ง และมีการพัฒนาเป็นตัวอ่อน ระยะนอเพลียส 6 ระยะ โคพีโปดิด 6 ระยะ ตัวเต็มวัย Apocyclops sp. มีอายุขัยประมาณ 18-28 วัน Seawater sampling from 12 station in the eastern coast of Thailand from October 1993 to September 1994 and January to May 1996 in Samutprakarn, Chachengsao, Chonburi, Rayong, Chantaburi, and Trad province were examined for interesting phyto-and zooplanktons. Twenty-four species of phytoplankton and nine species of zooplankton were found. Two species of blue green algae and 6 species of diatoms were isolated both in liquid and solid media and were cultured in mass production. They were BG1, BG2, Navicula sp., Skeletonema sp., Thallassiosira sp., Melosira sp., Lithodesmium sp., Biddulphia sp. and 1 species of zooplankton; Apocyclops sp. is also isoland. The blue green algae were cultivated in BG-11 medium and gave the highest growth at 29.50 x 10 3 cells at d 12, salinity 30 ppt. Diatoms were suitably cultivated in Guillard medium at pH 7.5. Blue green algae, diatoms and the copepod were cultured continually in the laboratory until present for over 3 years in 30 ppt seawater at 20-24 'C and 28 'C , respectively. The copepod was fed with lsochrysis galbana. The number of Apocyclops sp. reached 28.90 x 10 4 and developed from eggs to adults within 9-13 days. One brood gave rise to 13-28 nauplii developing into six nauplius stages , and six copepodid stages. The life span of adult Apocyclops sp. is usually ranging from 18 to 28 days.th_TH
dc.description.sponsorshipได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2536 และ 2539 สถาบันวิจัยทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectชายฝั่งทะเลตะวันออกth_TH
dc.subjectสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาth_TH
dc.subjectแพลงค์ตอน - - วิจัยth_TH
dc.subjectแพลงค์ตอนพืช - - วิจัยth_TH
dc.subjectแพลงค์ตอนสัตว์ - - วิจัยth_TH
dc.titleการศึกษาแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์บริสุทธิ์ จากชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกth_TH
dc.title.alternativeA study on the cultures of phytoplankton and zooplankton from the eastern coast of Thailandth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2539
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น