กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/97
ชื่อเรื่อง: การย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบไตรบิวทิลทินและความเป็นไปได้ในการทำให้เกิด Imposex ในหอยหวาน (Babylonia areolata)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Biodegradation of tributyltin and the incidence of imposex induced by tributyltin in babylonia areolata
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุบัณฑิต นิ่มรัตน์
วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย
วรเทพ มุธุวรรณ
เสาวภา สวัสดิ์พีระ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำสำคัญ: การย่อยสลายทางชีวภาพ
การเปลี่ยนเพศในสัตว์นน้ำ
ไตรบิวทิลทิน
สารประกอบดีบุก
หอยหวาน - - วิจัย
หอยหวาน
ไตรบิวทิลทิน - - การย่อยสลายทางชีวภาพ
ไตรบิวทิลทิน - - วิจัย
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วันที่เผยแพร่: 2547
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการย่อยสลายของสารไตรบิวทิลทิน (TBT) ไดบิวทิลทิน (DBT) และโมโนบิวทิลทิน (MBT) ในน้ำทะเล ตะกอนดินและหอยหวาน รวมทั้งศึกษาชนิดและปริมาณของสารประกอบบิวทิลทินที่น่าจะมีผลทำให้เกิดการ Imposex ในหอยหวาน ผลการทดลองปรากฏว่าเมื่อทำการทดลองใส่สาร TBT, DBT หรือ MBT ทีความเข้มข้นที่ต่างกันคือ 5 หรือ 10 ug/L พบว่า TBT, DBT หรือ MBT ทั้ง 2 ความเข้มข้นเกิดการย่อยสลายในน้ำทะเลและเกิดผลผลิตโดย TBT จะถูกเปลี่ยนแปลงเป็นสาร DBT และ MBT ตามลำดับ ส่วนสาร DBT จะถูกย่อยสลายให้เป็น MBT ในขณะที่ MBT เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นๆ ที่ไม่ได้ทำการตรวจวัด และสารผลผลิตเหล่านี้ได้เกิดการย่อยสลายในเวลาต่อมา นอกจากนี้สารพิษตัวตั้งต้นทั้ง 3 ชนิดและสารผลผลิตจากการย่อยสลายได้มีการสะสมในดินตะกอนชั้นบนและชั้นล่างในปริมาณที่ค่อนข้างสูงและค่อยๆ ลดลงตามระยะเวลาการทดลอง สำหรับในหอยหวานพบว่า มีการสะสมสารพิษตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ในปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการสะสมในน้ำทะเลและในดินตะกอนทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ในขณะเดียวกันสาร TBT, DBT และ MBT สามารถกระตุ้นทำให้เกิด imposex ในหอยหวานได้แกต่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสารโดยพบว่าสาร TBT มีความเป็นพิษที่ทำให้เกิด imposex ได้สูงสุดและรองลงมาคือสาร MBTและ DBT
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/97
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
subundit.pdf1.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น