กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/921
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorวารี เนื่องจำนงค์th
dc.contributor.authorวิสาตรี คงเจริญสุนทรth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:54:51Z
dc.date.available2019-03-25T08:54:51Z
dc.date.issued2556
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/921
dc.description.abstractการแยกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบริสุทธิ์ จากส่วนสกัดเฮกเซนของรากและใบรักดำ (Diospyros curranii) ด้วยวิธีโครมาโทกราฟีและทำการตกผลึกได้สารบริสุทธิ์ 3 ชนิด คือ นำสารบริสุทธิ์ที่แยกได้นำมาพิสูจน์เอกลักษณ์ ด้วยวิธีทางสเปคโตรสโคปี โดยใช้เทคนิค 1H NMR, 13C NMR, DEPT-90 และ DEPT-135 แล้วเปรียบเทียบกับสารอ้างอิงกลุ่มสเตอรอยด์ พบว่าสารบริสุทธิ์ คือ cholestanol (DCu-1) stigmasterol (DCu-2) และ friedelin (DCu-3) ผลการทดลองพบว่า stigmasterol สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่นำมาทดสอบได้บางชนิด โดยให้ค่า MIC ต่ำสุดที่ 128 ไมโครโมล friedelin สามารถยับยั้งการเจริญของ Escherichia coli ATCC 25913 Acinetobacter baumannii และ Pseudomonas aeruginosa มีค่า MIC เท่ากับ 512 256 และ 1024 ไมโครโมล ตามลำดับ cholestanol สามารถยับยั้งการเจริญเชื้อ P.aeruginosa มีค่า MIC เท่ากับ 2048 ไมโครโมล แต่ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของ A. bamannii และ E. coli ATCC 25913 (MIC มากกว่า 2048 ไม่โครโมล) เมื่อเปรียบเทียบกับสารบริสุทธิ์ทั้งสามชนิดจากรักดำกับยาปฏิชีวนะ พบว่า friedelin มีประสิทธิภาพสุงที่สุด รองลงมาคือ stigmasterol มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเตตราชัยคลิน และ cholestanol มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแอมพิซิลลิน นอกจากนี้ยังพบว่าสาร บริสุทธิ์จากรักดำที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ สามารถยับยั้งการเจริญเชื้อแบคทีเรียแกรมลบฉวยโอกาสได้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05th_TH
dc.description.sponsorshipโครงการวิจัยนี้ได้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectรักดำth_TH
dc.subjectเฮกเซนth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชth_TH
dc.titleองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารบริสุทธิ์จากรักดำth_TH
dc.title.alternativechemical components and antimicrobial activity of pure compounds from diospyros curraniien
dc.typeงานวิจัย
dc.year2556
dc.description.abstractalternativeThe isolation of natural products from crude hexane extract of roots and leaves of Diospyros curranii were purified by chromatography and crystallization. It was obtained three pure compound. These structures of three pure compounds were identified by spectroscopic techniques, 1H NMR, 13C NMR, DEPT-90, DEPT-135 and compared these to data with reference spectra. The results show that a pure compound are cholestano (DCu-1) stigmasterol (DCu-2) and friedelin (DCu-3). The three pure compounds of D. curranii could inhibit the growth of some opportunistic bacteria with the best MICs of 128 uM for stigmasterol. Friedelin could inhibit the growth of Escherichia coli ATTCC 25913, Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa with the MIC of 512 256 and 1024 uM friedelin, respectively. Cholestanol could inhibit the growth of P. aeruginosa with the MIC of 2048 uM, but could not inhibit A.baumannii and E.coli ATCC 25913 (MIC more than 2048 uM). When compared antibacterial activity of the compounds to ampicillin and tetracycline, friedelin gave the best antibacterial activity, followed by antibacterial activity of stigmasterol that had antibacterial activity closed to tetracycline. Cholestanol gave antibacterial activity as well as anibacterial activity of ampicillin. In conclusion, some pure compounds from D. curranii could inhibit the growth of bacteria by the different concentrations that correllated to a number of qpportunistic bacteria with statistic significance (p<0.05)en
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น