กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/720
ชื่อเรื่อง: โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด จังหวัดชลบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุนทราวดี เธียรพิเชฐ
จินตนา วัชรสินธุ์
สุกัญญา พรพิบูลย์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: ปัญหาสังคม - - ไทย - - ชลบุรี
สาขาสังคมวิทยา
เด็ก
เยาวชน
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/720
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น