กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/711
ชื่อเรื่อง: การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาการศึกษากับสังคม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of desirable aharacteristics of students under the contemplative education concept : a case study in education and society course
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรวุฒิ เพ็งพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษา - - ปรัชญา
การเรียนรู้ (จิตวิทยา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
จิตตปัญญาศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมในรายวิชาตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา ในรายวิชาการศึกษากับสังคม จากนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาจำนวน 30 คน โดยผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจังเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การจดบันทึก และรายงานการตนเองของผู้เรียน การวิเคราะห์ข้อมูงโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis). สรุปผลการวิจัย 1. รูปแบบกิจกรรมในรายวิชาทั้ง 6 กิจกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาทั้ง 6 บทเรียน สามารถนำกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามาใช้ ได้แก่ สุนทรียสนทนา (Dialogue) การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) การเขียนบันทึก (Journaling) และการสะท้อนความคิดรายบุคคลและเป็นกลุ่ม (Self and group reflection) 2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาทั้ง 6 กิจกรรม พบว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามี 4 ด้านคือ ด้านทักษะมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านโลกทัศน์หรือการมองโลกและชีวิต ด้านพฤติกรรม และด้านจิตใจ ตามลำดับ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/711
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น