กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/708
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเตรียมความพร้อม ปัญหาและความต้องการสำหรับการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่นตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Preparation, problems and needs of local education administration according to the 1999 Education Act of Subdistrict Administration in the Eastern Region.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชาติ ศรีโสภาภรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษา - - ไทย
สาขาการศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบล
โรงเรียน - - ไทย (ภาคตะวันออก) - - การกระจายอำนาจ
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อม ปัญหาและความต้องการสำหรับการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่น ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออก โดยกลุ่มตัวอย่างของ ยามาเน (Yamane) ดังนี้คือ จังหวัดชลบุรี (49 คน) ฉะเชิงเทรา (55 คน) นครนายก (25 คน) ปราจีนบุรี (34 คน) สระแก้ว (33 คน) ระยอง (36 คน) จันทบุรี (46 คน) และตราด (22 คน) ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออก มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่นตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในแต่ละด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการจัดโครงสร้างหน่วยงานดูแลและรับผิดชอบการจัดการศึกษาและจัดกาบุคลากรทางการศึกษาเข้ามาทำงานในองค์การบริหารส่วนตำบลมีความพร้อมอยู่ในระดับน้อย 2. องค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออก มีปัญหาสำหรับการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่นตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 3. องค์การบริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออก มีความต้องการสำหรับการจัดการศึกษาระดับท้องถิ่นตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในแต่ละด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นความต้องการที่จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาของท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/708
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น