กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/705
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงในโรงงานทอผ้ากับการตั้งครรภ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Relation between workplace noise exposure and pregnancy outcome among textile workers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อรพิน ทองดี
ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
ศิริพร จันทร์ฉาย
ปวีณา มีประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: Occuupational Noise Exposure
Pregnancy Outcome
Textile Industry
การตั้งครรภ์ - - วิจัย
มลพิษทางเสียง - - วิจัย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ - - เสียงรบกวน - - วิจัย
โรงงานทอผ้า - - เสียงรบกวน - - วิจัย
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ (Observational Study) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสเสียงในโรงงานทอผ้ากับการตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์และทำงานในโรงงานทอผ้าจังหวัดชลบุรี ค้ดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกำหนดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำหนดขึ้น และกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเข้าศึกษาต้องไม่เปลี่ยนงานในขณะตั้งครรภ์ จำนวนทั้งสิ้น 380 คน สามารถติดตามกลุ่มตัวอย่างได้ 104 คน คิดเป็น ร้อยละ 27.4 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกัยการสัมผัสเสียงในที่ทำงาน และการตรวจวัดการสัมผัสเสียง ในขณะปฏิบัติงานตลอดจนติดตามการตั้งครรภ์และการคลอดจากสมุดฝากครรภ์ และแบบบันทึกข้อมูงการคลอดและข้อมูลทารกแรกเกิด ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 31.1 รับรู้ว่าสถานที่ทำงานมีเสียงดังมาก และจากการตรวจวัดการสัมผัสเสียง พบค่าเฉลี่ยของการวัมผัสเสียงเท่ากับ 82.80 ±3.27 เดซิเบลเอ โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73.1 สัมผัสเสียงในระดับที่ต่ำกว่า 85 เดซิเบลเอ ระดับเสียงในที่ทำงานตามการรับรู้มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักมารดาที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับอายุครรภ์ที่คลอด น้ำหนักทารกแรกคลอดและระดับคะแนน APGAR ของทารก จากข้อค้นพบดังกล่าวหญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำงานในสถานที่ที่รับรู้ว่ามีเสียงดัง อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ และกลุ่มตัวอย่างที่สัมผัสเสียง 85 เดซิเบลเอขึ้นไป มีจำนวนน้อยกว่ากลุ่มที่สัมผัสเสียงน้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/705
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น