กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/696
ชื่อเรื่อง: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย : กรณีศึกษาคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Community participation in managing the impact of firefly tourism : case study of Khlong Amphawa, Samut Songkhram province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชาดา กรเพชรปาณี
พูลพงศ์ สุขสว่าง
วัลย์ลดา วรกานตศิริ
สุภลักษณ์ สีใส
ธัชทฤต เทียมธรรม
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - - ไทย - - สมุทรสงคราม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - - การมีส่วนร่วมของประชาชน - - วิจัย
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - - ผลกระทบจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - - ไทย - - สมุทรสงคราม - - วิจัย
หิ่งห้อย - - ไทย - - สมุทรสงคราม
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/696
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น