กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/658
ชื่อเรื่อง: ความสำคัญของสารหนูต่อผลผลิตเบื้องต้น บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ของประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิชาญ สว่างวงศ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก
สารหนู
สารพิษ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/658
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น