กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/656
ชื่อเรื่อง: ความพึงพอใจของผู้บริหารอาจารย์ และนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กิจกรรมของนักเรียน - - วิจัย
ผู้บริหารโรงเรียน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2534
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา จำนวน 390 คน จำแนกเป้นผู้บริหาร 13 คน อาจารย์ 74 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,4,5 และ 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2533 303 คน เลือกโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) และใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของฮามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเนื้อหาเป็น 4 ด้าน คือด้านส่งเสริมวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านบำเพ็ญประโยชน์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t และ F และสถิติทดสอบ q สำหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนทุกวิทยาเขต มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียน ด้านส่งเสริมวิชาการ ด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรมและด้านบำเพ็ญประโยชน์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนวิทยาเขตประสานมิตร มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียน ด้านส่งเสริมวิชาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านบำเพ็ญประโยชน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 วิทยาเขตปทุมวัน ผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนวิทยาเขตบางแสน ผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียนด้านกีฬา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผู้บริหารและอาจารย์แต่ละวิทยาเขต มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนแต่ละวิทยาเขตมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมวิชาการ ด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .01 ส่วนด้านบำเพ็ญประโยชน์ ไม่แตกต่างกัน 4. อาจารย์ชายและอาจารย์หญิง มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียนด้านศิลปวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ส่วนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียนทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรม จำนวน 80 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ในช่วง 7.79-14.37 ความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร & -coefficient เป็นรายด้านมีค่าอยู่ในช่วง 0.9108-0.9248 และรวมทั้งฉบับมีค่า 0.9667
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/656
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น