กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/647
ชื่อเรื่อง: การสำรวจและการโคลนยีนต้านยาปฎิชีวนะชนิด (mex-like gene) จาก Acinetobactor baumannii สายพันธุ์ดื้อยาหลายขนาน
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิสาตรี คงเจริญสุนทร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การโคลนยีน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
โคลนนิ่ง
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/647
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น