กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/60
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Factors affecting mathematics achievement of primary students "Piboonbupen" demonstration school Burapha university
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทร์ชลี มาพุทธ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนสาธิต
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านตัวนักเรียน ด้านความสามารถทางวิชาการของครู และด้านการส่งเสริมการเรียนจากผู้ปกครองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 2.เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 283 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นได้ 0.94 ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิสหสัมพันธ์อย่างง่าย และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้านตัวนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความสามารถทางวิชาการของครู และด้านส่งเสริมการเรียนการสอนจากผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก2. ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 5.79 ได้แก่ ความคาดหวัง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับเจตคติต่อตนเองในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้ Y=1.1948-.1725x1+.2493x2
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/60
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2545_002.pdf3.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น