กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/583
ชื่อเรื่อง: การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ศึกษาการกระจายตัวและความหนาแน่นของจุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รอบมหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อนิรุทธ์ สุกกลั่น
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
คำสำคัญ: ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/583
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น