กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/562
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorเสกสรรค์ ตันยาภิรมย์th
dc.contributor.authorภรดี พันธุภากรth
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T08:51:57Z
dc.date.available2019-03-25T08:51:57Z
dc.date.issued2546
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/562
dc.description.sponsorshipงานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545en
dc.language.isothth_TH
dc.publisherคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาth_TH
dc.subjectชลบุรี - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยวth_TH
dc.subjectภูมิปัญญาชาวบ้าน - - ชลบุรีth_TH
dc.subjectสาขาปรัชญาth_TH
dc.subjectอิฐ - - การผลิตth_TH
dc.subjectอิฐ - - ชลบุรีth_TH
dc.titleการศึกษาเทคโนโลยีการทำอิฐและการก่อสร้างเตาเผาอิฐแบบพื้นบ้านของชลบุรีth_TH
dc.typeResearchth_TH
dc.year2546
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น