กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/532
ชื่อเรื่อง: สัมพันธภาพในครอบครัวกับปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมทางเพศ ของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effect of family relations to druy addict problems and sexual behaviors among students among students in Burapha university
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พัชนี สุวรรณศรี
ถิรพงษ์ ถิรมนัส
มหาวิทยาลัยบูรพา.
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์ในครอบครัว - - ไทย
มหาวิทยาลัยบูรพา - - นักศึกษา - - ความสัมพันธ์ในครอบครัว
มหาวิทยาลัยบูรพา - - นักศึกษา - - พฤติกรรมทางเพศ
ยาเสพติดกับเยาวชน
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2540
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/532
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น