กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/530
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นซิลิกาที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงงานโม่หินในเขตจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The effects of silica dust concentration to the people nearby stone grinding mills in chonburi province.
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์
ถิรพงษ์ ถิรมนัส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: การควบคุมฝุ่น
ชลบุรี - - โรงโม่หิน
ฝุ่น - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - - ชลบุรี
สุขภาพอนามัย
โรงงานโม่หิน - - ชลบุรี - - แง่สิ่งแวดล้อม
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/530
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น