กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/526
ชื่อเรื่อง: การสำรวจระดับสารตะกั่วในเลือดของผู้ปฏิบัติงานและในบรรยากาศของสถานประกอบการโรงพิมพ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Survey of lead in blood of the workers and in atmosphepe of the printing establishim ents in ampnur muang Chonburi provinde
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์
ถิรพงษ์ ถิรมนัส
อนามัย ธีรวิโรจน์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
คำสำคัญ: ตะกั่ว
ตะกั่วเป็นพิษ - - ไทย - - ชลบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
โรคเกิดจากอาชีพ
โรงพิมพ์ - - ไทย - - ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2543
สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/526
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น