กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/51
ชื่อเรื่อง: การค้นหาความเสี่ยงของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Risk Identification of outoatient dispensing service at Burapha University's Hospital
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จงจิตร อริยประยูร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
คำสำคัญ: โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา - - ระบบการจ่ายยา
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล - - ระบบการจ่ายยา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2545
สำนักพิมพ์: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาของงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยการศึกษาความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจ่ายยาใช้วิธีสังเกตการณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2543 ในช่วงเวลา 8.00-16.00 น. สำหรับสาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาใช้แบบสอบถามในการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก จำนวน 11 ราย ผลการศึกษา พบความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการจ่ายยาร้อยละ 3.15 (59 ครั้ง) จากจำนวนใบสั่งยาทั้งสิ้น 1,003 ใบ และรายการยา 1,870 รายการ โดยเป็นความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการบันทึกข้อมูลร้อยละ 0.75 (17 ครั้ง) ขั้นตอนการจัด-บรรจุยาร้อยละ 1.66 (31 ครั้ง) ขั้นตอนการตรวจสอบยาร้อยละ 0.69 (13 ครั้ง) และขั้นตอนการส่งมอบยาร้อยละ 0.05 (1 ครั้ง) จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกถึงสาเหตุของการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา พบว่าเกิดจากการอ่านลายมือแพทย์ไม่ออกร้อยละ 96.46 การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์บกพร่องหรือหยุดทำงานร้อยละ 83.33 และรายละเอียดในใบสั่งยาไม่สมบูรณ์ร้อยละ 69.70จากผลการวิจัยที่ได้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ของฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/51
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf98.6 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter1.pdf182.51 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter3.pdf122.12 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter4.pdf287.49 kBAdobe PDFดู/เปิด
chapter5.pdf146.18 kBAdobe PDFดู/เปิด
bibliography.pdf41.11 kBAdobe PDFดู/เปิด
appendix.pdf80.16 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น